preloader icon

PRIVACYBELEID

Dit Beleid, samen gelezen met alle andere juridische documenten op de Website, is wettelijk bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de https://bitcoinsynergy.com/nl/ Website (hierna te noemen de “Website”). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Privacybeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.
 1. ALGEMEEN
  1. De eigenaar(s) van de website is (zijn) toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van al haar gebruikers.
  2. De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke en wettelijke stappen ondernemen om vertrouwelijke informatie te beschermen en zal (zullen) alleen informatie vrijgeven aan de relevante autoriteiten op hun verzoek of in termen van enige regelgeving die dit vereist en wanneer dit noodzakelijk is voor een integratie van een derde partij.
 • INFORMATIE VERZAMELD DOOR DE WEBSITE
  1. Loggegevens:
   1. Wanneer een Gebruiker de Website bezoekt, kunnen de websitediensten automatisch de standaardgegevens loggen die door de webbrowser van de Gebruiker worden verstrekt.
   2. Dit kan omvatten: Het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de Gebruiker, het type en de versie van de browser, de pagina’s die de Gebruiker heeft bezocht, de tijd en datum van deze bezoeken, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details.
  2. Apparaatgegevens:
   1. De Website kan gegevens verzamelen over het apparaat dat de Gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
   2. Deze verzamelde gegevens kunnen omvatten: Het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geo-locatiegegevens.
   3. Wat wij verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software.
   4. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareprovider te controleren om te weten te komen welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.
  3. Persoonlijke informatie:
   1. We kunnen vragen om persoonlijke informatie, zoals de naam van de Gebruiker, e-mail en telefoonnummer/mobiel nummer.
 • WETTELIJKE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING
  1. Er wordt alleen informatie over de Gebruiker verzameld en verwerkt wanneer de Website daarvoor wettelijke grondslagen heeft, die afhangen van de diensten waartoe de Gebruiker toegang heeft en hoe deze worden gebruikt.
  2. De Website kan informatie van de Gebruiker verzamelen en gebruiken:
   1. Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de Gebruiker partij is of om op verzoek van de Gebruiker stappen te ondernemen voor het aangaan van een dergelijk contract (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst verlenen waarom de Gebruiker heeft verzocht via de Website of gelieerde sites van derden);
   2. Wanneer het nodig is om de diensten te verlenen waartoe de Gebruiker van plan is toegang te krijgen via de Website of sites van derden die aan deze Website zijn gelinkt.
   3. Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan de gegevensbeschermingsbelangen van de Gebruiker), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de websitediensten op de markt te brengen en te promoten, en om de wettelijke rechten en belangen van de eigenaar(s) van de Website te beschermen;
   4. Wanneer de Gebruiker hiervoor toestemming geeft voor een specifiek doel; of
   5. Wanneer de eigenaar(s) van de Website de gegevens van de Gebruiker moet(en) verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  3. De Gebruiker heeft het recht om op elk moment van mening te veranderen als hij eerder toestemming heeft gegeven om de Website zijn gegevens voor een specifiek doel te laten gebruiken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden.
  4. De Website bewaart persoonlijke informatie niet langer dan nodig is.
  5. Zolang de Website informatie bewaart, zal hij ervoor zorgen dat deze met commercieel aanvaardbare middelen wordt beschermd om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
  6. De Gebruiker erkent echter dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag van gegevens 100% veilig is en dat de eigenaar(s) van de Website daarom geen absolute veiligheid van gegevens kan (kunnen) garanderen.
  7. Indien nodig zal de Website de persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, of om de vitale belangen van de Gebruiker of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
  1. De Website en haar eigenaar(s) kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:
   1. om de Gebruiker in staat te stellen de gebruikerservaring van de Website aan te passen of te personaliseren;
   2. om de Gebruiker in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, bijbehorende websites, applicaties en bijbehorende social media platforms
   3. om contact op te nemen en te communiceren met de Gebruiker
   4. voor het bijhouden van interne gegevens en administratieve doeleinden;
   5. voor analyses, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, met inbegrip van het exploiteren en verbeteren van de Website, bijbehorende websites en applicaties en bijbehorende sociale mediaplatforms;
   6. voor reclame en marketing, met inbegrip van het verzenden aan de Gebruiker van promotionele informatie en informatie over derden waarvan de eigenaar(s) van de Website van mening zijn dat zij interessant kunnen zijn voor de Gebruikers; en
   7. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en om geschillen op te lossen die de Website kan hebben.
 • OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN
  1. De eigenaar(s) van de Website kan (kunnen) persoonlijke informatie bekendmaken aan:
   1. externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analytics, error loggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en beheerders van betalingssystemen;
   2. sponsors of promotors van een wedstrijd die de Website kan organiseren
   3. derden die meewerken aan het leveren van diensten zoals vereist; en
   4. derden voor het verzamelen en verwerken van gegevens.
 • INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
  1. De persoonlijke informatie die door de Website wordt verzameld, wordt opgeslagen en verwerkt op servers in verschillende rechtsgebieden en ook daar waar de partners van de Website, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten onderhouden.
  2. De Gebruiker bevestigt dat door het verstrekken van persoonlijke informatie aan de Website en zijn eigenaar(s), de Gebruiker instemt met de bekendmaking aan deze overzeese derde partijen.
  3. De eigenaar(s) van de Website zal ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER zal worden beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaard gegevensbeschermingsclausules goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.
  4. Wanneer de eigenaar(s) van de Website persoonlijke informatie van een land buiten de EER naar een ander land overbrengt (overbrengen), erkent de Gebruiker dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als die van het rechtsgebied waarin de Gebruiker gevestigd is. Er bestaan risico’s indien een dergelijke derde partij handelingen verricht of praktijken toepast die in strijd zijn met de privacywetgeving in het rechtsgebied van de Gebruiker en dit kan betekenen dat de Gebruiker niet in staat zal zijn om verhaal te halen onder de privacywetgeving in zijn eigen rechtsgebied.
 • RECHTEN VAN EN CONTROLE OVER PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKER
  1. Keuze en toestemming
   1. Door persoonlijke informatie te verstrekken, stemt de Gebruiker ermee in dat de eigenaar(s) van de Website zijn persoonlijke informatie verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt in overeenstemming met dit Privacybeleid.
   2. Als een Gebruiker jonger is dan 16 jaar, moet de Gebruiker, voor zover wettelijk toegestaan, toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot de Website en de Website te gebruiken en moeten zij (de ouders of wettelijke voogden) ermee hebben ingestemd dat de Gebruiker de Website voorziet van persoonsgegevens.
   3. De Gebruiker hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken; de Gebruiker dient zich er echter van bewust te zijn dat, indien hij weigert, dit gevolgen kan hebben voor het gebruik van deze Website of de producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden.
  2. Informatie van derden
   1. Mocht de Website persoonlijke informatie over een Gebruiker ontvangen van een derde partij, dan zal deze informatie worden beschermd in overeenstemming met dit Privacybeleid.
   2. Indien de Gebruiker een derde partij is die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij de toestemming van die persoon heeft om deze persoonlijke informatie te verstrekken.
  3. Beperken
   1. De Gebruiker kan ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van persoonlijke informatie te beperken.
   2. Indien de Gebruiker eerder heeft ingestemd met het gebruik van persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden, kan de Gebruiker op elk moment van gedachten veranderen door contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website.
   3. Indien de Gebruiker vraagt om een beperking of restrictie op de persoonlijke informatie die wordt verwerkt, kan de eigenaar(s) van de Website informeren over de gevolgen van de beperking op het gebruik van de Website of producten en diensten door de Gebruiker.
  4. Toegang en gegevensoverdraagbaarheid
   1. De Gebruiker kan details opvragen over de persoonlijke informatie die wordt bewaard.
   2. De gebruiker kan een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die de eigenaar(s) van de website in bezit heeft (hebben).
   3. Indien mogelijk, zullen de eigenaren van de website deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat.
   4. De Gebruiker kan vragen dat de persoonlijke informatie wordt gewist.
   5. De Gebruiker kan ook vragen dat deze informatie wordt doorgegeven aan een andere derde partij.
  5. Correctie
   1. Indien de Gebruiker van mening is dat enige informatie onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, kan de Gebruiker contact opnemen met de eigenaar(s) van de Website om de bewaarde informatie bij te werken of te corrigeren.
   2. De eigenaar(s) van de Website zal (zullen) alle redelijke stappen ondernemen om de informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.
  6. Kennisgeving van datalekken
   1. De eigenaar(s) van de Website verbindt (verbinden) zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving en wetten, met betrekking tot elke datalek.
  7. Klachten
   1. Indien de Gebruiker van mening is dat de eigenaar(s) van de Website een relevante wet op de gegevensbescherming heeft geschonden en een klacht wenst in te dienen, neem dan contact op met de eigenaar(s) van de Website en geef alle details van de vermeende schending.
   2. De eigenaar(s) van de website verbindt (verbinden) zich ertoe om alle klachten onmiddellijk te onderzoeken en schriftelijk te antwoorden, met vermelding van het resultaat van het onderzoek en de stappen die zijn genomen om dergelijke klachten te behandelen.
   3. De Gebruiker heeft het recht om met betrekking tot zijn klacht contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit.
  8. Uitschrijven
   1. Om zich uit te schrijven uit de e-maildatabase van de Website of zich af te melden voor communicatie (met inbegrip van marketingcommunicatie), wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de eigenaar(s) van de Website of zich af te melden door gebruik te maken van de afmeldingsfaciliteiten die in de communicatie worden geboden.
 • COOKIES
  1. De Website maakt gebruik van “cookies” om informatie te verzamelen over de Gebruiker en zijn activiteiten.
  2. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Cookiebeleid op de Website.
 • BEDRIJFSOVERDRACHTEN
  1. Indien de Website of haar activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat de eigenaar(s) van de Website failliet gaat (gaan) of failliet gaat (gaan), worden Gebruikersgegevens, samen met andere activa, overgedragen aan partijen die de Website overnemen.
  2. De Gebruiker erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat de partijen die de Website en/of de eigenaar(s) ervan overnemen, de persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken volgens dit Privacybeleid.
 • BEPERKINGEN VAN ONS BELEID
  1. Deze Website kan links bevatten naar externe sites en/of sites van derden die niet worden beheerd of gecontroleerd door de eigenaar(s) van deze Website.
  2. De Gebruiker erkent dat de eigenaar(s) van de Website geen controle heeft (hebben) over de inhoud en het beleid van deze sites, en kan (kunnen) daarom geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van derden.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht alle juridische documenten te lezen die vermeld staan op sites van derden waartoe hij/zij toegang heeft of waarnaar hij/zij via deze Website wordt doorverwezen.
 • WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
  1. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zal onmiddellijk van kracht zijn.
  2. Het gewijzigde Privacybeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt aangespoord om de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van het Privacybeleid.
  4. Als de Gebruiker de Website blijft gebruiken, betekent dit een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding van het op de Website vermelde Privacybeleid.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Privacybeleid niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.

COOKIEBELEID

Dit Beleid, gelezen samen met alle andere juridische documenten op de Website, is wettelijk bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de https://bitcoinsynergy.com/nl/ Website (hierna te noemen de “Website”). De Gebruiker is gebonden aan alle Voorwaarden die hierin zijn opgenomen, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht het Cookiesbeleid van de Website zorgvuldig te lezen. Dit beleid vervangt alle voorgaande versies.
 1. WAT IS EEN COOKIE?
  1. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door de Website wordt opgeslagen op de computer en/of het mobiele apparaat van de Gebruiker en dat bij elk bezoek aan de Website wordt opgevraagd.
  2. De Website maakt gebruik van Cookies om informatie te verzamelen over de Gebruiker en zijn activiteiten tijdens het bezoeken van de Website, waaronder, indien beschikbaar, het IP-adres, het besturingssysteem en het browsertype dat door de Gebruiker wordt gebruikt.
  3. Deze informatie wordt verzameld als statistische gegevens over de surfacties en -patronen van de Websitegebruiker, en identificeert geen individu in het bijzonder.
  4. Om dezelfde reden kan de Website informatie verkrijgen over het algemene internetgebruik van de Gebruiker door gebruik te maken van cookies.
  5. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de instellingen van zijn computer en/of mobiele apparaat correct zijn en kan er daarom voor kiezen cookies te accepteren of te weigeren.
  6. Cookies helpen de Onderneming om haar Website(s) en/of Applicatie te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren.
 2. SOORTEN COOKIES EN HOE ZE WORDEN GEBRUIKT
  1. Essentiële cookies – zijn cookies die cruciaal zijn voor de gebruikerservaring van de Website, waardoor kernfuncties zoals gebruikerslogins, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk worden. Deze worden gebruikt om bepaalde functies op de Website mogelijk te maken. Deze Website maakt gebruik van essentiële cookies op de site.
  2. Prestatiecookies – zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe de Gebruiker de Website tijdens een bezoek gebruikt, zonder persoonlijke informatie over de Gebruiker te verzamelen. Deze informatie is doorgaans anoniem en wordt samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden over alle Websitegebruikers, om bedrijven te helpen gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de Website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van prestatiecookies op de site.
  3. Functionaliteitscookies – worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over het apparaat van de Gebruiker en eventuele instellingen die de Gebruiker kan configureren op de website die hij bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites de gebruiker aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op de site.
  4. Targeting/advertising Cookies – worden gebruikt om te bepalen welke promotionele content relevanter en geschikter is voor de Gebruiker en zijn interesses. Websites kunnen ze gebruiken om gerichte reclame te leveren of om het aantal keren dat een Gebruiker een reclame te zien krijgt te beperken. Dit helpt bedrijven de doeltreffendheid van hun campagnes en de kwaliteit van de inhoud die aan de Gebruiker wordt gepresenteerd, te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die de Gebruiker bezoekt of door diensten van derden. Targeting-/reclamecookies die door derden worden geplaatst, kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die gebruikmaken van dezelfde diensten van derden. Deze Website maakt gebruik van targeting/advertising cookies op de site.
 3. DE FUNCTIE VAN COOKIES
  1. Cookies stellen de Website in staat om:
   1. Het inschatten van de grootte van het publiek en het gebruikspatroon;
   2. Opslaan van informatie over de voorkeuren van de Gebruiker, om zo de Website aan te passen en te optimaliseren op basis van de individuele interesses van de Gebruiker
   3. Het versnellen van de zoekopdrachten van de gebruiker; en
   4. De Gebruiker herkennen wanneer deze terugkeert naar de Website.
 4. COOKIES VAN DERDEN OP DE WEBSITE
  1. De Website kan gebruik maken van bedrijven en individuen van derden op onze Website, zoals analytics providers en content partners.
  2. De Website zal deze derde partijen toegang verlenen tot geselecteerde informatie om specifieke taken uit te voeren namens de Gebruikers.
  3. Zij kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die zij leveren te leveren.
  4. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om de Gebruiker te volgen op andere websites die dezelfde dienst van derden gebruiken.
  5. Deze Website heeft geen controle over cookies van derden en daarom valt hun cookiebeleid niet onder dit Cookiebeleid van de Website.
  6. Deze Websites derde partij privacy belofte:
   1. De Website controleert het privacybeleid van al haar externe leveranciers alvorens een beroep te doen op hun diensten om ervoor te zorgen dat hun praktijken in overeenstemming zijn met die van de Website.
   2. De Website zal nooit bewust gebruik maken van diensten van derden die de privacy van de Gebruikers van deze Website in gevaar brengen of schenden.
 5. CONTROLE DOOR DE GEBRUIKER OF HOE COOKIES KUNNEN WORDEN GEWEIGERD
  1. Indien de Gebruiker geen cookies van deze Website wenst te aanvaarden, kan de Gebruiker zijn browser de opdracht geven om cookies van deze Website te weigeren.
  2. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de Gebruiker kan deze instellingen aanpassen om ofwel cookies volledig te weigeren, of om de Gebruiker te waarschuwen wanneer een website een cookie probeert te plaatsen of bij te werken.
  3. Indien de Gebruiker websites vanaf meerdere apparaten bezoekt, kan het zijn dat de Gebruiker zijn instellingen op elk afzonderlijk apparaat moet bijwerken.
  4. Hoewel sommige cookies geblokkeerd kunnen worden met weinig impact op de gebruikerservaring van een website, kan het blokkeren van alle cookies betekenen dat de Gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde functies en inhoud op de sites die hij bezoekt.
 6. WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID
  1. Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zal onmiddellijk van kracht worden.
  2. Het gewijzigde Cookiesbeleid vervangt onmiddellijk alle vorige versies op de Website.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates van het Cookiesbeleid zijn geweest.
  4. Als de Gebruiker de Website blijft gebruiken, betekent dit een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding van het gewijzigde Cookiesbeleid dat op de Website is vermeld.
  5. Indien de Gebruiker het gewijzigde Cookiesbeleid van de Website niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.