preloader icon

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Overeenkomst is juridisch bindend voor elke persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruik maakt van de https://bitcoinsynergy.com/nl/ Website (hierna te noemen de “Website”) en is derhalve gebonden aan alle hierin opgenomen Voorwaarden & Condities, alsmede aan alle voorschriften en wetten die van toepassing zijn op het specifieke rechtsgebied van waaruit de Gebruiker toegang heeft tot de Website. Gebruikers wordt dringend verzocht deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen.
 1. AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST
  1. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, stemt de Gebruiker in met de hierin vervatte Algemene Voorwaarden en erkent dienovereenkomstig dat hij/zij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt.
  2. Deze Algemene Voorwaarden, samen met het Cookiesbeleid en het Privacybeleid, op de Website moeten samen worden gelezen en vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen.
  3. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden of deze niet volledig begrijpt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van toegang tot de Website.
  4. Het materiaal op deze Website is naar behoren beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.
 2. WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE VOORWAARDEN EN CONDITIES
  1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt, zonder voorafgaande kennisgeving, en zullen onmiddellijk van kracht zijn.
  2. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen onmiddellijk alle vorige versies op de Website vervangen.
  3. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Website regelmatig te bezoeken om na te gaan of er updates zijn geweest van de wettelijke documenten op de Website.
  4. Het voortgezette gebruik van de Website door de Gebruiker houdt een ondubbelzinnige stilzwijgende aanvaarding in van alle op de Website vermelde Algemene Voorwaarden.
  5. Indien de Gebruiker de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van de Website niet aanvaardt, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van het gebruik van en de toegang tot de Website.
 3. GEBRUIKERSLICENTIE
  1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) van de Website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom en onder deze licentie mag de Gebruiker niet:
   1. De materialen te wijzigen of te kopiëren;
   2. De materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor publieke vertoning (commercieel of niet-commercieel);
   3. Pogingen tot decompilatie of reverse-engineering van software die op de Website staat;
   4. Auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
   5. De materialen over te dragen aan andere personen of deze te “spiegelen” op een andere server.
  2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd indien de Gebruiker één van de beperkingen vermeld in artikel 3.1 overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd.
  3. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet de gebruiker onmiddellijk alle gedownloade materialen in zijn bezit vernietigen, ongeacht of deze in elektronische of gedrukte vorm zijn.
 4. REGISTRATIE GEBRUIKERSACCOUNT
  1. Bij toegang tot de Website heeft de Gebruiker de mogelijkheid om een Gebruikersaccount aan te maken.
  2. De Gebruiker erkent dat hij/zij niet op oneerlijke wijze is verleid of gedwongen om een account te registreren en doet dit uit vrije wil.
  3. De Gebruiker kan ervoor kiezen het registratieproces voor de Gebruikersaccount te volgen en aanvaardt dat hij/zij naar websites van derden wordt doorverwezen om het registratieproces te voltooien en om toegang te krijgen tot de diensten die hij/zij nodig heeft.
  4. De Klant garandeert dat alle informatie die nodig is om de registratie te voltooien, waarheidsgetrouw en accuraat is en niet in strijd is met enige toepasselijke wet.
  5. De eigenaar(s) van de Website nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op websites van derden, noch voor de ondernomen acties of verzamelde gegevens zodra de Gebruiker deze Website heeft verlaten.
  6. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij / zij geen toegang heeft tot de Website vanuit of woonachtig is in enig rechtsgebied waar het verhandelen van activa, inclusief digitale activa, verboden is door de wetten van dat specifieke rechtsgebied.
 5. VERGOEDINGEN
  1. De eigenaar(s) van deze Website is (zijn) niet verantwoordelijk voor betalingen die de Gebruiker heeft gedaan om zijn/haar Gebruikersaccount te registreren bij een derde partij, noch voor enige andere daaropvolgende betalingen die de Gebruiker wordt gevraagd te doen op sites van derde partijen.
  2. De Gebruiker wordt dringend verzocht de Algemene Voorwaarden en alle andere bindende documenten te lezen op sites van derden waarnaar hij vanaf deze Website kan worden doorverwezen.
  3. De eigenaar(s) van deze Website nemen geen verantwoordelijkheid voor de acties die door Gebruikers of derden-leveranciers worden ondernomen, zodra de Gebruiker deze Website heeft verlaten.
 6. BELASTINGEN
  1. De classificatie en toepasselijke belastingstatus van digitale activa, zoals cryptocurrencies, zijn in veel rechtsgebieden onzeker.
  2. De Gebruiker erkent, begrijpt en stemt ermee in dat het verhandelen van deze categorieën activa fiscale verplichtingen en/of gevolgen kan hebben, waarvoor de Gebruiker als enige verantwoordelijk is en waaraan hij zich dient te houden.
  3. De Gebruiker moet zijn/haar eigen belastingadvies inwinnen in verband met de aankoop van en handel in digitale activa.
  4. De eigenaar(s) van de Website draagt (dragen) geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de fiscale verplichtingen en/of gevolgen voor de Gebruiker.
 7. RISICO’S
  1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat alle digitale activa gedecentraliseerd zijn en dat er daarom geen garanties worden gegeven met betrekking tot de stabiliteit van de waarde van dit soort technologieën.
  2. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de eigenaar(s) van de Website geen enkele controle hebben over de onderliggende gedecentraliseerde technologieën die digitale activa gebruiken en daarom op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele winsten of verliezen die de Gebruikers ervaren.
  3. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de Gebruiker wordt doorverwezen naar websites van derden, in dergelijke gevallen zijn de eigenaar(s) van de Website op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, claims of materialen op deze sites van derden, noch voor de acties die worden ondernomen door de eigenaar(s) van deze sites en bedrijven van derden. Verder kan (kunnen) de eigenaar(s) van deze Website op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de door deze sites van derden gehanteerde beveiligings- en gegevensbeschermingsmodellen.
  4. Hackers en/of andere kwaadwillende organisaties, groepen of individuen kunnen op verschillende manieren proberen de Website te verstoren en de Gebruiker verbindt zich ertoe dat hij/zij dit risico volledig begrijpt.
  5. De Gebruiker is zich ervan bewust dat handelen aanzienlijke voordelen kan opleveren, maar het kan ook een risico inhouden van gedeeltelijk/geheel verlies van fondsen en moet door alle Gebruikers worden overwogen.
  6. De Gebruiker wordt gewaarschuwd dat het handelen in digitale valuta’s een hoog risiconiveau met zich mee kan brengen, en niet voor iedereen geschikt kan zijn. De Gebruiker wordt daarom dringend verzocht om, alvorens deel te nemen aan de handel in digitale valuta’s, eerst zorgvuldig de persoonlijke risicodoelstellingen, het ervaringsniveau en de risicobereidheid te overwegen. De Gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de mogelijkheid bestaat dat hij/zij een deel van of al zijn/haar fondsen verliest.
  7. De informatie op deze Website vormt geen financieel advies of een verzoek om digitale activa, contracten of effecten van welk type dan ook te kopen of te verkopen.
  8. De eigenaar(s) van de Website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, die direct of indirect kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie.
 8. DISCLAIMERS
  1. Alle inhoud en materiaal weergegeven op de Website worden aangeboden op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis.
  2. Er is geen garantie dat de geplaatste informatie vrij is van fouten of vergissingen.
  3. De meningen en opinies geuit op en via deze Website vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en opinies van de eigenaar(s) van deze Website.
  4. De eigenaar(s) van de website nemen geen verantwoordelijkheid om te verifiëren of beroemdheden die expliciet worden genoemd in de inhoud of het materiaal dat op de website wordt getoond, toestemming hebben gegeven of akkoord zijn gegaan met hun steunbetuiging.
  5. Geen enkele informatie op de Website is bedoeld als professioneel advies van welke aard dan ook en wordt derhalve op eigen risico van de Gebruiker gebruikt.
  6. De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de getuigenissen op de Website al dan niet representatief kunnen zijn voor alle redelijkerwijs vergelijkbare gebruikers en dat in het verleden behaalde resultaten niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten of succes. De personen die in de getuigenissen op de Website worden geciteerd, zijn niet betaald om geciteerd te worden, tenzij dit specifiek wordt vermeld. De getuigenissen die op deze website worden gebruikt zijn niet representatief voor alle gebruikers; bepaalde accounts kunnen slechtere prestaties hebben dan aangegeven.
  7. De gebruiker is zich ervan bewust dat individuele resultaten variëren en dat niet wordt beweerd dat gebruikers winsten of verliezen zullen of waarschijnlijk zullen behalen die vergelijkbaar zijn met de getoonde resultaten.
  8. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op de Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen op andere sites die aan deze Website zijn gekoppeld.
  9. Er is een volledige afwijzing van alle andere garanties met inbegrip van, zonder beperking, geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending of intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
  10. De Website kan affiliate links bevatten, wat betekent dat een Affiliate een commissie kan verdienen als de Gebruiker doorklikt naar een andere gelinkte website.
   1. Aan deze affiliate links zijn voor de Gebruiker geen kosten verbonden.
   2. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de inhoud van een website van een derde partij en de Gebruiker bevestigt dat hij te allen tijde op eigen risico handelt.
 9. NAUWKEURIGHEID VAN INHOUD EN MATERIALEN
  1. De Gebruiker erkent dat de Website technische, typografische of fotografische fouten kan bevatten.
  2. Er worden geen garanties gegeven dat de inhoud en het materiaal op de Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn.
 10. LINKS VAN DERDEN OP DE WEBSITE
  1. De Gebruiker erkent dat hij op de hoogte is gebracht van het feit dat deze Website links kan bevatten naar websites van derden.
  2. De Gebruiker wordt er verder op gewezen dat de inhoud van deze websites niet noodzakelijkerwijs is gecontroleerd door de eigenaar(s) van deze Website, en dat de eigenaar(s) van deze Website derhalve niet verantwoordelijk is (zijn) voor de inhoud van welke website van derden dan ook.
  3. De Gebruiker wordt aangespoord om alle juridische documenten op de websites van derden te lezen om er zeker van te zijn dat hij/zij volledig akkoord gaat met de voorwaarden waaraan hij/zij gebonden zal zijn tijdens de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden.
  4. De opname van een link op de Website houdt geen goedkeuring in door de eigenaar(s) van deze Website.
  5. Alle gebruikers worden gewaarschuwd dat het gebruik van websites van derden op zijn/haar eigen risico gebeurt.
 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. De eigenaar(s) van de Website behoudt/behouden alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele eigendom, ongeacht of het al dan niet mogelijk is om een octrooi, auteursrecht of een daarop gebaseerde bescherming van handelsmerken, auteursrechten of octrooien aan te vragen.
  2. Het intellectuele eigendom op de Website mag niet worden gebruikt voor welke reden dan ook, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) van de Website.
  3. Deze Overeenkomst verleent de Gebruiker geen enkel recht of belang op enig intellectueel eigendom buiten het beperkte recht op een eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website.
 12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vrijwaart de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website tegen elke rechtsvordering in welke jurisdictie dan ook die aanleiding zou geven tot welke schade dan ook, en de eigenaar(s) van de Website zal/zullen niet aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker voor welke vorm van schade dan ook.
  2. De Gebruiker stemt ermee in om geen terugbetaling, compensatie of terugbetaling te eisen van de eigenaar(s) van de Website, om welke reden dan ook.
  3. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, vrijwaart de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website van alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen en/of schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend of onbekend (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, claims van nalatigheid), voortvloeiend uit of in verband met geschillen tussen de Gebruiker en het handelen of nalaten van derden.
 13. VRIJWARING
  1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de Gebruiker de eigenaar(s) van de Website vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle acties, procedures, claims, schade, eisen en acties (met inbegrip van maar niet beperkt tot honoraria en kosten van raadslieden), opgelopen door de Gebruiker en/of iemand namens de Gebruiker:
   1. Elke verantwoordelijkheid of verplichting onder de Overeenkomst;
   2. Elke inbreuk op of schending van de Website of de Overeenkomst;
   3. Onjuistheid in enige vertegenwoordiging of garantie;
   4. schending door de Gebruiker van enige rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
   5. Enig handelen of nalaten dat nalatig, onwettig of opzettelijk wangedrag is.
 14. KOEKENBELEID
  1. De Website maakt gebruik van cookies om de ervaring van de Gebruiker te helpen verbeteren.
  2. De Gebruiker wordt verzocht het “Cookiesbeleid” op de Website te raadplegen voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies.
  3. De Website kan basisinformatie verstrekken over diensten van derden die de Website gebruikt, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun dienst, maar die mogelijk niet onder het beleid van de Website vallen.
  4. Indien de Gebruiker geen cookies van de Website accepteert, dient hij zijn browser te instrueren om cookies van deze specifieke Website te weigeren, met dien verstande dat hij dan mogelijk geen toegang krijgt tot de gewenste inhoud en diensten van de site.
 15. PRIVACYBELEID
  1. De privacy van de Websitegebruikers is zeer belangrijk voor de eigenaars van deze Website.
  2. De Gebruiker wordt verzocht het “Privacybeleid” op deze Website te raadplegen voor meer informatie.
 16. NALEVING VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
  1. De eigenaar(s) van de Website neemt (nemen) gegevensbescherming zeer serieus en garandeert (garanderen) daarom volledig te voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kader van toepassing.
 17. VERVALBAARHEID
  1. In het geval dat een bepaling of een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast en volledig van kracht blijven zoals toegestaan door de wet.
 18. ALGEMEEN
  1. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Hong Kong, in alle opzichten, inclusief wat betreft geldigheid, interpretatie en effect, zonder effect te geven aan de beginselen of regels van conflicterende wetten, voor zover dergelijke beginselen of regels niet dwingend door de wet worden voorgeschreven en de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zouden toestaan of vereisen.
  2. Niets in deze Overeenkomst en geen enkele actie die door de Partijen wordt ondernomen, zal een partnerschap, vereniging, joint venture of andere samenwerkingsentiteit tussen de Partijen vormen of geacht worden te vormen.
  3. Niets in de Overeenkomst en geen enkele actie die door de Partijen ingevolge de Overeenkomst wordt ondernomen, vormt of wordt geacht een van de Partijen voor enig doel de agent van de andere Partij te maken.
  4. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hij/zij gemachtigd is om toegang te verkrijgen tot de Website en eventuele links van derden vanaf deze Website, in termen van de toepasselijke regelgeving en wetten van het rechtsgebied waarin hij/zij woonachtig is of van waaruit hij/zij toegang verkrijgt tot de Website. De eigenaar(s) van de Website is/zijn niet aansprakelijk voor welke actie of schade dan ook, mocht een Gebruiker de Website bezoeken vanuit een verboden rechtsgebied.
  5. De eigenaar(s) van deze Website kan (kunnen) de Overeenkomst overdragen aan een derde partij, in welk geval de Overeenkomst en de rechten en plichten van de partijen krachtens de Overeenkomst bindend zullen zijn voor en ten goede zullen komen aan de respectievelijke opvolgers, rechtverkrijgenden, erfgenamen, executeurs, beheerders en wettelijke vertegenwoordigers.
  6. De Overeenkomst, met inbegrip van alle andere juridische documenten en beleidsregels op de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle openbare of andere verklaringen of presentaties die met betrekking tot de Website en/of de Overeenkomst zijn gedaan.
  7. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, onwerkzaam of niet-afdwingbaar is, zal de bepaling worden gewijzigd om deze geldig te maken en, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke intentie van de Partijen zo dicht mogelijk te benaderen op een aanvaardbare manier, zodat de transacties die hierbij worden overwogen, worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk overwogen, voor zover mogelijk.